Hotline: 0981 996 996/ 0982 996 696|lab@phucgia.com.vn
Giới Thiệu 2020-11-03T10:58:55+07:00

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

MỤC LỤC:

Hiệu Suất Năng Lượng:

Pin Lithium:

QCVN 19:2019/BKHCN

Chứng chỉ và Tài Liệu Tham Khảo

NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Hiệu Suất Năng Lượng

1.1) Văn Bản Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Văn Bản Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng


Ấn vào đây để download Văn Bản Chỉ Định

1.2) Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng


Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm

2. Pin Lithium

2.1) Văn Bản Chỉ Định Thử Nghiệm Pin Lithium (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Văn Bản Chỉ Định Thử Nghiệm Pin Lithium

Ấn vào đây để download Văn Bản Chỉ Định

2.2) Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2016/BTTTT


Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2016/BTTTT

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT


Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT

3. QCVN 19:2019/BKHCN

3.1) Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm

Vui lòng chờ vài giây để loading Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm


Ấn vào đây để download Chứng Nhận Đăng Ký Thử Nghiệm

3.2) Báo Giá Thử Nghiệm Đèn LED QCVN 19:2019/BKHCN

Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Đèn LED QCVN 19:2019/BKHCN

Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm Đèn LED QCVN 19:2019/BKHCN

3) Chứng chỉ Công nhận (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Chứng chỉ Công nhận


Ấn vào đây để download Chứng chỉ Công nhận

6) Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm


Ấn vào dây để download Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thử Nghiệm

7.1) Đăng Ký Kinh Doanh (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Giấy Đăng Ký Kinh Doanh


Ấn vào đây để download Giấy Đăng Ký Kinh Doanh

7.2) Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Giấy Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh


Ấn vào đây để download Giấy Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh

8) Hồ Sơ Năng Lực (PGL)

Vui lòng chờ vài giây để loading Hồ Sơ Năng Lực Phúc Gia Lab (Tiếng Việt)


Ấn vào dây để download Profile Phúc Gia (Tiếng Việt)

Vui lòng chờ vài giây để loading Hồ Sơ Năng Lực Phúc Gia Lab (Tiếng Anh)


Ấn vào dây để download Profile Phúc Gia (Tiếng Anh)

Vui lòng chờ vài giây để loading Hồ Sơ Năng Lực Phúc Gia Lab (Tiếng Trung)


Ấn vào dây để download Profile Phúc Gia (Tiếng Trung)

9) TCVN ISO/IEC 17025:2017

Vui lòng chờ vài giây để loading TCVN ISO/IEC 17025:2017


Ấn vào dây để download TCVN ISO/IEC 17025:2017

10) Hướng dẫn chỉ đường tới Phúc Gia Lab

Vui lòng chờ vài giây để loading
Video Hướng dẫn chỉ đường tới Phúc Gia

Hoặc bạn có thể xem thêm tại: Hướng dẫn chỉ đường tới Phúc Gia®